Algemene verkoopvoorwaarden

Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Erica Verdegaal en haar afnemers. 

Wij zijn gerechtigd verzend-, administratie- en eventueel bestelkosten afzonderlijk in rekening te brengen.

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud en uitvoering als levertijd en leverbaarheid betreft. 

Annulering van bestellingen is mogelijk, mits de bestelling nog niet is verzonden.

Reclames worden slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst der goederen of indien dat eerder valt, de rekeningdatum, te onzer kennis zijn gebracht en wij in de gelegenheid zijn gesteld een en ander te controleren. 

Abonnementen, losbladige uitgaven en vervolgwerken worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk bij de bestelling anders vermeld, onder de conditie ‘tot wederopzegging’. Dit houdt in dat het abonnement automatisch ieder jaar door ons verlengd wordt. Het annuleren van een abonnement op een tijdschrift uiterlijk een maand voor het einde van de jaargang schriftelijk te geschieden.

Indien op rekening is gekocht, dient de rekening binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan. 

Bij overschrijding van een afgesproken betalingstermijn is het totaal nog verschuldigde bedrag in zijn geheel opvorderbaar. Alle kosten van de incasso, gerechtelijk en buitengerechtelijk, komen ten laste van de koper; bovendien wordt 1,25% rente per maand (of een gedeelte daarvan) in rekening gebracht over het gehele achterstallige bedrag, zulks tot de dag van volledige kwijting. Indien de vordering uit handen gegeven dient te worden, zijn 15% buitengerechtelijke kosten verschuldigd, d.w.z. met een minimumbedrag van 150 EURO De eigendom van de verkochte goederen gaat pas over op de afnemer, doordat en zodra door de afnemer de koopprijs, renten en kosten volledig aan ons zijn voldaan. 

Het is niet mogelijk rekeningoverzichten over reeds afgerekende aankopen te verstrekken. Het is dus voor de koper noodzakelijk de rekeningen langere tijd te bewaren (bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus). 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld bij aangetekende verzending) reizen de goederen voor rekening van de opdrachtgever. 

Wij zijn gerechtigd een volledige of een minimum vooruitbetaling te vragen bij bestelling of reservering.

Afwijkingen van voormelde voorwaarden gelden uitsluitend indien zij tevoren schriftelijk zijn overeengekomen. 

Doordat een afnemer bestelt, reserveert of contant dan wel op rekening koopt, geeft hij te kennen dat deze voorwaarden hem bekend zijn en dat hij daarmee genoegen neemt. 

Alle geschillen in verband met of als uitvloeisel van een gesloten overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden berecht door een bevoegde rechter.